Офіційний веб-сайт Буської міської ради

Get Adobe Flash player

Положення про постійні комісії міської ради

 

БУСЬКА МІСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  23.12.2015р №3                                                                                             Буськ

Про затвердження Положення

 про постійні комісії Буської міської

 ради сьомого скликання.

       На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Буська міська рада –

                                                           ВИРІШИЛА:

 1.      Затвердити Положення про постійні комісії Буської міської ради сьомого скликання згідно з додатком (додається).

 2.      Оприлюднити Положення  про постійні комісії Буської міської ради на стенді Буської міської ради.

 3.      Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Буської міської ради Рудіон Л.А.

 

                 Буський міський голова                                    Р.Сліпець

 

Додаток

до рішення

 від 23.12.2015р. №3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Буської міської ради сьомого скликання

 1. Загальні положення

 1.1. Постійні комісії міської ради (надалі – постійні комісії ради) є органами міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.

1.2. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх утворення та діяльності, функціональна спрямованість визначаються чинним законодавством України, Регламентом ради та цим Положенням.

1.3. Постійні комісії ради є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

1.4. У межах своєї компетенції кожна постійна комісія ради є профільною.

1.5. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень, про що рада приймає відповідне рішення. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані Буський  міський голова, секретар ради.

1.6. У разі необхідності може бути утворено нові постійні комісії ради, скасовано або реорганізовано утворені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. Постійна комісія ради може утворювати у своєму складі підкомісію; функції підкомісії окреслює постійна комісія ради у рамках функціональної спрямованості комісії.

1.7. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури постійної комісії ради вирішує відповідна постійна комісія ради.

 2. Повноваження постійних комісій ради

 2.1. Внесення пропозицій до питань, що розглядає міська рада.

2.2. Підготовка за дорученням ради, Буського міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи пропозицій з питань, пов’язаних з діяльністю постійних комісій ради.

2.3. Розгляд і розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань.

2.4. Виступи на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями.

2.5. Контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2.6. Розгляд профільними постійними комісіями ради кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, підготовка висновків з цих питань.

2.7. Вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки постійні комісії ради подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ та організацій, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету.

2.8. Отримання від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що розташовані у м.Буську, у встановленому порядку інформації, документів і матеріалів, з питань, що належать до їх відання.

2.9. Налагодження партнерської співпраці з громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, міжнародними органами та організаціями, сприяння проведенню громадських слухань, прес-конференцій, круглих столів та інших інформаційних заходів.

2.10. Розгляд та підготовка проектів програм розвитку з питань, що відносяться до компетенції ради, контроль за реалізацією цих програм.

2.11. Розгляд адресованих їм звернень громадян.

2.12. Для вивчення питань і розробки проектів рішень ради постійна комісія ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

2.13. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Результати розгляду повинні бути повідомлені постійним комісіям ради у встановлений ними строк.

 3. Організація роботи постійних комісій ради

3.1. Постійні комісії ради проводять свою роботу у формі засідань, які відбуваються у визначені ними дні і години; при необхідності засідання може скликати голова постійної комісії ради на вимогу ради чи третини членів цієї постійної комісії ради. Засідання постійної комісії ради є правомірним, якщо у ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії ради.

3.2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради протягом тижня  готують висновки (у тому числі щодо погоджуваних нею питань) і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, і які підписує голова постійної комісії ради. У разі відсутності голови постійної комісії ради висновки і рекомендації підписує заступник голови постійної комісії ради, а у разі відсутності заступника – секретар постійної комісії ради. Протоколи засідань постійної комісії ради підписують голова і секретар постійної комісії ради. Окремі думки членів постійної комісії ради, сформульовані письмово, долучаються до протоколу.

3.3. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій ради, можуть за ініціативою цих постійних комісій ради, а також за дорученням ради,Буського  міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями ради спільно. Висновки і рекомендації, прийняті на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій ради.

3.4. У засіданні постійної комісії ради, у тому числі закритому, можуть брати участь без права ухвального голосу депутати, що не є членами цієї постійної комісії ради.

3.5. Документи, що подаються на розгляд постійної комісії ради, реєструються у журналі документообігу постійної комісії ради.

3.6. Розгляд документів здійснюється у порядку їх поступлення на черговому засіданні постійної комісії ради. У разі поступлення великої кількості документів постійна комісія ради проводить додаткові засідання. Документи, не розглянуті попереднім складом постійної комісії ради, поетапно розглядаються на додаткових засіданнях постійної комісії ради.

3.7. Про результати розгляду заявник повідомляється у тижневий термін від прийняття постійною комісією ради рішення.

3.8. Документи, відхилені постійною комісією ради на підставі відсутності необхідної для прийняття висновків інформації, у разі надання такої інформації заявником, подаються на чергове засідання постійної комісії ради.

 4. Голова постійної комісії ради 

4.1. Скликає і веде засідання постійної комісії ради, дає доручення її членам.

4.2. Інформує раду про роботу постійної комісії ради.

4.3. Представляє постійну комісію ради у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

4.4. Організовує роботу для реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії ради.

4.5. Персонально відповідає за організацію розгляду звернень громадян.

4.6. У разі відсутності голови постійної комісії ради або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії ради, а у разі відсутності заступника – секретар постійної комісії ради.

 5. Розподіл компетенції постійних комісій ради

 5.1. До спільної компетенції всіх постійних комісій ради належить:

 5.1.1. Розгляд за пропозицією Буського міського голови структури виконавчих органів ради і їх положень, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.

5.1.2. Розгляд відповідної частини проекту міського бюджету м. Буська, розгляд інформації про виконання міського бюджету м.Буська.

5.1.3. Розгляд програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та заслуховування інформації про її виконання.

5.1.4. Розгляд звіту Буського  міського голови про діяльність виконавчих органів ради.

5.1.5. Розгляд питання про недовіру міському голові.

5.1.6. Розгляд  матеріалів та документів виконавчих органів ради та посадових осіб з питань, що належать до компетенції відповідної постійної комісії ради за формою та у термін, встановлені постійною комісією ради.

5.1.7. Заслуховування повідомлень депутатів про роботу у раді, виконання ними доручень ради.

5.1.8. Розгляд питань про дострокове припинення повноважень депутата ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.9. Розгляд питань про дострокове припинення повноважень Буського  міського голови у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.1.10. Подання на розгляд ради чиБуського  міського голови рекомендацій про кадрову невідповідність посадових осіб, призначених ними на посади, у результаті вивчення їх діяльності.

5.1.11. Розгляд питання про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також подання рекомендацій про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.

5.1.12. Підготовка та подання пропозицій про створення, ліквідацію, реорганізацію комунальних підприємств.

5.1.13. Розгляд питання про заснування засобів масової інформації ради, розгляд питань про призначення і звільнення їх керівників.

5.1.14. Розгляд питання створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

 5.2. Комісія з питань дотримання законності,охорони правопорядку, депутатської діяльності та етики:

 5.2.1. Розглядає за пропозицією Буського міського голови структуру виконавчих органів ради і їх положень, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.

5.2.2. Розглядає та погоджує регламент ради.

5.2.3. Розглядає та погоджує питання про утворення і ліквідацію постійних та інших комісій ради, зміну їх складу.

5.2.4. Розглядає кандидатури за пропозицією Буського  міського голови на посаду секретаря ради та питання припинення повноважень секретарем ради.

5.2.5. Розглядає за пропозицією Буського міського голови питання включення та виключення з персонального складу членів виконавчого комітету.

5.2.6. Розглядає та погоджує питання про утворення виконавчих органів ради за поданням Буського  міського голови.

5.2.7. Розглядає та погоджує питання про скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції України чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень.

5.2.8. Розглядає та погоджує питання про проведення місцевого референдуму.

5.2.9. Розглядає питання про організацію проведення референдумів та виборів органів місцевого самоврядування та Буського  міського голови.

5.2.10. Розглядає та погоджує питання про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, або до інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та вихід з них.

5.2.11. Розглядає та погоджує питання найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території м.Буська.

5.2.12. Готує пропозиції про створення міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішує питання про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання.

5.2.13. Заслуховує інформації прокурора та  керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати їх  діяльності  на території Буської міської ради

5.2.14. Ініціює та погоджує підготовку рішень з питань адміністративно-територіального устрою, зміни меж міста у межах і порядку, визначених чинним законодавством України.

5.2.15. Розглядає питання про затвердження договорів, укладенихБуським  міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.

5.2.16. Приймає участь у розробці правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках, дотримання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

5.2.17. Розглядає питання боротьби зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями.

5.2.18. Розглядає питання про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.2.19. Напрацьовує пропозиції щодо програм співпраці Буської  міської ради з органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.

5.2.20. Розглядає питання про етику поведінки депутатів міської ради.

5.2.21. Розглядає питання щодо адміністративних послуг, що надають виконавчі органи міської ради, та процедур адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності виконавчих органів міської ради та її посадових осіб.

5.2.22. Розглядає питання щодо правомірності та відповідності Конституції України, законам України та ухвалам міської ради актів виконавчих органів міської ради.

5.2.23. Розглядає проекти рішень міської ради нормативно-правового характеру.

5.2.24. Розглядає питання про звіти постійних комісій ради.

5.2.25. Розглядає питання, дає висновки та рекомендації про проведення службового розслідування з питань корупції та відповідності займаним посадам посадових осіб виконавчих органів міської ради, які є обов'язковими для виконання.

5.2.26. Контролює виконання рішень ради та виконавчого комітету, вивчає діяльність підконтрольних раді органів щодо надання громадянам житла відповідно до вимог Закону України “Про житловий фонд соціального призначення“.

 5.3. Комісія з питань планування, бюджету та фінансів.

 5.3.1. Розглядає цільові програми з соціально-економічних питань, забезпечує збалансований економічний та соціальний розвиток міської території, вносить пропозиції щодо генерального плану міста, ефективного використання трудових і фінансових ресурсів, інвестиційній діяльності на території міста, створенню спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів, залученню інвестицій для створення робочих місць.

5.3.2. Подає пропозиції щодо бюджетної резолюції, співвідношення бюджетних та залучених коштів у фінансуванні основних розділів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Буська.

5.3.3. Розглядає проект міського бюджету м.Буська, ініціює підготовку змін до нього, розглядає інформацію про виконання міського бюджету м. Буська, здійснює контроль за його виконанням та використанням бюджетних коштів.

5.3.4. Щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання міського бюджету м.Буська.

5.3.5. Здійснює підготовку рішень ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених чинним законодавством України.

5.3.6. Розглядає питання зміни розмірів ставок місцевих податків і зборів, процедури їх стягнення та перелік органів, що стягуватимуть ці місцеві податки та збори.

5.3.7. Розглядає питання про здійснення місцевих позик, випуск муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.

5.3.8. Розглядає питання отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також про передачу коштів з відповідного місцевого бюджету.

5.3.9. Розглядає питання надання пільг за місцевими податками і зборами.

5.3.10. Розглядає питання про утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, розглядає положення про ці кошти та звіти про їх використання.

5.3.11. Розглядає питання встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальної громади м.Буська, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету м.Буська.

5.3.12. Розглядає питання ставок місцевих податків.

5.3.13. Контролює виконання рішень ради та виконавчого комітету, вивчає діяльність підконтрольних раді органів щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, і коштів населення, а також коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури.

5.3.14. Заслуховує керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій з питань фінансової діяльності.

5.3.15. Організовує громадський контроль за роботою комунальних підприємств, установ, організацій у частині використання ними бюджетних коштів.

5.3.16. Подає пропозиції щодо відповідності займаним посадам керівників комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради.

5.3.17 Розробляє програми використання бюджетних та позабюджетних коштів комунальними підприємствами, установами, організаціями.

5.3.18 Організовує проведення перевірок якості виконання робіт та наданих послуг, що їх виконують за бюджетні та позабюджетні кошти, із залученням незалежних експертів.

5.3.20. Контролює ефективність використання комунальними підприємствами, установами, організаціями наданого їм рухомого і нерухомого майна.

 5.4. Комісіяз питань  землекористування:

 5.4.1. Розглядає цільові програми у сфері земельної політики та земельних відносин.

5.4.2. Розглядає питання регулювання земельних відносин, у тому числі розглядає і погоджує питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження, режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання, визначає пріоритети земельної та містобудівної політики, погоджує проекти землеустрою.

5.4.3. Ініціює пропозиції з вдосконалення діючих рішень з питань регулювання земельних відносин.

5.4.4. Розглядає питання, пов'язані з розробленням та здійсненням заходів функціонування та розвитку ринку земель.

5.4.5. Розглядає та погоджує проекти правових актів, які регламентують питання продажу земельних ділянок у власність або надання їх в оренду на конкурсних засадах.

5.4.6. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів.

5.4.7. Розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель міста.

5.4.8. Розглядає питання приватизації земельних ділянок.

5.4.9. Розглядає питання встановлення мінімальної ціни продажу та викупу земельних ділянок.

5.4.10. Розглядає генеральний план міста та зміни до нього, відповідні місцеві містобудівні програми, іншу містобудівну документацію.

5.4.11. Проводить за дорученням ради, Буського міського голови перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді, Буському міському голові та виконавчому комітету ради органів та їх посадових осіб з приводу дотримання ними вимог Конституції України, земельного законодавства, рішень ради з цих питань, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій та подає на розгляд ради відповідні висновки і рекомендації за наслідками таких перевірок.

5.4.12. Розглядає пропозиції про розміщення, будівництво і реконструкцію житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів.

5.4.13. Бере участь в організації і проведенні конкурсів з забудови.

5.4.14. Ініціює підготовку проектів рішень ради щодо вилучення неосвоєних земельних ділянок під будівництво, перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень міської ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок під будівництво.

5.4.15. Контролює організацію виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста.

5.4.16. Бере участь в організації проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок та прав на них.

5.4.17 Здійснює розгляд питань щодо виділення земельних ділянок під соціальне та доступне житло.

 5.5. Комісія  з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища, торгівлі, побуту та громадського харчування:

 5.5.1. Здійснює контроль за реалізацією міської політики у сфері управління майном комунальної власності міста.

5.5.2. Здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна територіальної громади м. Буська.

5.5.3. Здійснює контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна територіальної громади м. Буська, об’єктів спільної власності.

5.5.4. Розглядає та подає на розгляд ради пропозиції про доцільність, порядок та умови відчуження комунального майна, об’єктів спільної власності, перелік об’єктів, які не підлягають приватизації, проекти програм приватизації, організовує контроль за виконанням цих програм.

5.5.5. Розглядає питання придбання у встановленому порядку приватизованого майна, включення до об’єктів міської комунальної власності відчуженого майна у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому порядку розірвано або визнано недійсним.

5.5.6. Розглядає перелік об’єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні за конкурсом чи через викуп.

5.5.7. Розглядає питання про прийняття майна у комунальну власність.

5.5.8. Розглядає питання особливостей приватизації (відчуження) об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності.

5.5.9. Здійснює контроль у сфері відносин, пов’язаних з передачею в оренду (суборенду) майна, що перебуває у комунальній власності, комунальних підприємств та організацій.

5.5.10. Здійснює контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності.

5.5.11. Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах з надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади м.Буська.

5.5.12. Делегує своїх представників для участі у конкурсних комісіях з відбору експертів для оцінки вартості майна при приватизації та для надання в оренду.

5.5.13. Розглядає питання створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств комунальної власності та підприємств з часткою комунальної власності.

5.5.14. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за ефективністю управління підприємствами комунальної власності, підприємствами різних форм власності з часткою (паями, акціями) комунальної власності.

5.5.15. Розглядає питання управління цілісними майновими комплексами, об’єктами спільної власності, корпоративними правами, ліквідації та банкрутства комунальних підприємств, концесії майна, іпотечного кредитування.

5.5.16. Розглядає пропозиції про заставу комунального майна під кредитування.

5.5.17. Здійснює контроль за використанням об’єктів комунальної власності, переданих на баланс, в оперативне управління, повне господарське відання.

5.5.18. Здійснює контроль за забезпеченням страхового захисту майна (об’єктів оренди).

5.5.19. Здійснює контроль за обліком та реєстрацією об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

5.5.20. Розглядає питання надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади м. Буська.

5.5.21. Заслуховує інформацію керівників виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств щодо ефективності управління комунальними підприємствами, майном територіальної громади м.Буська.

5.5.22. Розглядає питання про надання у концесію об’єктів комунальної власності.

5.5.23. Розглядає питання визначення сфер господарської діяльності і переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.

5.5.24. Розглядає питання про створення комунальними підприємствами спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями та їх ліквідацію.

5.5.25. Розглядає питання про порядок та умови придбання комунального майна.

5.5.26. Розглядає питання розміщення, спеціалізації та розвитку комунальних підприємств; вносить у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.

5.5.27. Розглядає проекти місцевих програм раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

5.5.28. Ініціює розробку проектів рішень про організацію територій і об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

5.5.29. Ініціює підготовку проектів рішень ради з пропозиціями до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, що охороняються законодавством України.

5.5.30. Розглядає відповідні розділи схем генерального плану міста, планів територій, проектів забудови територій, цільових програм у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

5.5.31. Розглядає питання проектування об'єктів містобудування з врахуванням екологічних вимог, влаштування зовнішнього благоустрою та комунікацій.

5.5.32  Ініціює впровадження у місті енерго- та ресурсоощадних заходів і технологій.

5.5.33. Розглядає проекти рішень ради про надання земельних ділянок для будівництва та інших цілей у природоохоронних зонах та у разі існування певних екологічних обмежень.

5.5.34. Розглядає питання щодо використання коштів міського природоохоронного фонду та інших коштів, призначених для охорони та відновлення довкілля.

5.5.35. Розглядає питання встановлення розмірів плати за використання юридичними і фізичними особами міської благоустроєної території та за забруднення довкілля у місті.

5.5.36. Розглядає питання організації благоустрою та озеленення міської території, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення.

5.5.37. Приймає участь у формуванні концепції розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

5.5.38. Розглядає питання щодо місця розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, літніх майданчиків, місця тимчасової і сезонної торгівлі у природоохоронних зонах та у разі існування певних екологічних обмежень.

5.5.39. Розглядає питання щодо правил благоустрою міської території та заходів щодо їх дотримання включно з санітарно-гігієнічними вимогами.

5.5.40. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету у сфері благоустрою у громадських місцях і громадських вбиральнях, місцях відпочинку населення, на ринках та кладовищах.

5.5.41. Звертається до відповідних органів про скасування дозволів на експлуатацію об'єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог благоустрою міської території.

5.5.42. Розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства України.

5.5.43. Готує необхідні заходи з попередження і ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про це населення..

5.5.44. Розглядає питання встановлення зон охорони пам’яток природи та культурної спадщини, надає рекомендації відповідним виконавчим органам ради про заборону діяльності, яка створює загрозу пам’яткам.

5.5.45. Здійснює контроль за рішеннями ради, виконавчого комітету щодо міського сміттєзвалища і заслуховує інформацію виконавчих органів щодо стану існуючого сміттєзвалища, проведення його рекультивації, оздоровлення території та будівництва сміттєпереробного заводу.

5.5.46 . Залучає громадські екологічні організації до взаємодії, участі у розробці екологічних програм та в експертній оцінці екологічних проблем.

5.5.47. Інформує громадськість, правоохоронні органи про порушення природоохоронного законодавства, звертається до компетентних органів стосовно вжиття заходів щодо ліквідації порушень та притягнення винних до відповідальності.

5.5.48. Розглядає питання, що стосуються забезпечення потреб міста водою, електроенергією, експлуатацією та станом доріг, транспортом, зв'язком (електричним, електронним, радіо та телебаченням, у тому числі кабельним, поштовим), обслуговування мешканців та гостей міста на авто вокзалі.

5.5.49. Здійснює попередній розгляд та контролює виконання рішень ради, які стосуються розвитку інженерного господарствата зв’язку міста.

5.7.50. Бере участь у формуванні концепції розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

5.5.51. Вивчає діяльність комунальних підприємств щодо утримання у належному стані кладовищ, та їх охороною.

5.5.52. Розглядає звернення, клопотання юридичних та фізичних осіб, проектну документацію, висновки, експертизи щодо планування та здійснення містобудівних програм, будівництва і реконструкції житлових об’єктів, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла за власні кошти (ЖБК, МЖК), будівництва житла за бюджетні кошти, залучення інвестиційних коштів на будівництво соціального житла тощо, проведення інвентаризації житлового фонду, відселення з аварійних будинків, непридатних для проживання, ветхих та будинків, що загрожують обвалом.

5.5.53. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету, вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств щодо дотриманням законодавства у сфері житлового будівництва, технічним станом, використанням та утриманням об’єктів житлового фонду. Надає допомогу з питань організації управління і утримання житлового фонду незалежно від форм власності.

5.5.54. Розглядає питання передачі до комунальної власності житлового фонду від підприємств, установ і організацій.

5.5.55. Вносить пропозиції про реорганізацію управління будинками. Аналізує споживання населенням житлово-комунальних послуг, бере участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Розглядає питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади м.Буська, забезпечення їх належного утримання і ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

5.5.56. Приймає участь у розробці та погоджує поточні перспективні програми капітального будівництва житла, складання переліків проектів, титульних списків та проектно-розвідувальних робіт об’єктів будівництва житла.

5.5.57. Розглядає питання зміни статусу об’єктів (виключення з житлового фонду вільного непридатного для проживання або аварійного житлового приміщення комунальної власності і переведення його у нежитлове; перепланування, переобладнання, реконструкція нежитлового приміщення комунальної власності і перевід його у житлове).

 5.6. Комісія з питань духовного відродження, освіти,культури,спорту, соціального захисту населення та по роботі з молоддю:

 5.6.1. Сприяє доступності і безоплатності освіти, можливості навчання у навчальних закладах державною мовою.

5.6.2 Сприяє реалізації державної політики у сфері соціального захисту, у тому числі у питаннях захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

5.6.3. Співпрацює з органами соціального захисту з метою розробки та подання на затвердження ради міських програм з актуальних питань соціального захисту населення.

5.6.4. Розглядає місцеві програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за їх виконанням.

5.6.5 Контролює виконання рішень ради щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, багатодітних сімей та інших пільгових верств населення.

5.6.6. Бере участь у вирішенні питань надання допомоги соціально незахищеним категоріям населення у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту, у придбанні будівельних матеріалів, сприяє відведенню зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

5.6.7. Вносить пропозиції до відповідних компетентних органів про поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності у сфері соціального захисту.

5.6.8. Бере участь у роботі конкурсних комісій у сфері підтримки неприбуткових організацій.

5.6.9. Проводить розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проектів у сфері соціального захисту, дає рекомендації вибору кращих варіантів їх впровадження. Вивчає питання реформування закладів, установ та організацій, оптимізації мережі відповідно до потреб територіальної громади м.Буська.

5.6.10. Розглядає рішення про організацію територій і об’єктів, що підлягають особливій охороні.

5.6.11. Подають пропозиції про оголошення або не оголошення об’єктів такими, які мають культурну цінність, є пам’ятками історії або культури, які охороняються законом.

5.6.12. Розглядає Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади м. Буська.

5.6.13. Розглядає питання про мову, якою користується у своїй роботі рада, її виконавчі органи та яка використовується в офіційних оголошеннях.

5.6.14. Сприяє розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел.

5.6.15. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

5.6.16. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету щодо охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання, вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств з цих питань.

5.6.17. Бере участь у формуванні та реалізації цільових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

5.6.18. Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах, закупівлях, скерованих на реалізацію програм та проектів у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

5.6.19. Розглядає питання використанням закладів фізкультури і спорту; оздоровчих закладів; закладів, що функціонують у сфері молодіжної політики.

5.6.20. Сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю.

5.6.21. Сприяє вирішенню соціальних проблем молоді (профорієнтація та працевлаштування, розвиток підприємницької ініціативи молоді, попередження правопорушень і злочинності, забезпечення житлом тощо).

5.6.22. Подає пропозиції про поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом населенням за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

5.6.23. Сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики.

5.6.24. Здійснює контроль за виконанням рішень ради і виконавчого комітету, а також вивчає діяльність підпорядкованих раді органів, комунальних підприємств у сфері організації роботи із запобігання бездоглядності неповнолітніх.

5.6.25. Ініціює питання про надання неповнолітнім, учням права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури, спорту та оздоровлення, а також про порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

 

               Секретар ради                                                     Л.Рудіон

 

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Відвідувачі
625
Статті
157
Перегляди статей
73093